Visa

  1. BẢNG GIÁ DUYỆT NHÂN SỰ VISA VIỆT NAM
 STT  LOẠI VISA  GIÁ THỜI GIAN THỰC HIỆN   HỒ SƠ
 1  01 Tháng/lần $15 01 Ngày  Bản sao hộ chiếu
 2  06 Tháng/nhiều lần $40 02 Ngày  Bản sao hộ chiếu
 3  01 Tháng/lần $25 1/2 Ngày   Bản sao hộ chiếu
 4  06 Tháng/nhiều lần $45 01 Ngày  Bản sao hộ chiếu

  1. BIỂU PHÍ GIA HẠN VISA VIỆT NAM
 STT  LOẠI VISA  GIÁ THỜI GIAN THỰC HIỆN   HỒ SƠ
 1  01 Tháng/lần $25   05 Ngày  Bản sao hộ chiếu
 2  03 Tháng/lần $40   05 Ngày  Bản sao hộ chiếu
 3  06 Tháng/lần $75  07 Ngày   Bản sao hộ chiếu
 4  06 Tháng/nhiều lần $120 07 Ngày  Bản sao hộ chiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *